Tilbake

Norsk Tidsskrift for Genealogi, Personal-
historie, Biografi og Literærhistorie

[Norsk Personalhistorisk Tidsskrift]


Innhold i bind I (1910)
  1. «Arild Olufssøn Gyldensø». En kritisk undersøgelse af kildeskrifterne. Ved S. H. Finne-Grønn 1-16
  2. Uddrag af Eidsvolds prestegjelds kirkebøger 1698-1856. Ved fhv. bureauchef Wilh. Lassen 17- 32
  3. Oslobispen mag. Jens Nielsens slegt. En del nye oplysninger. Ved S. H. Finne-Grønn 33-45
  4. Lidt om professor P. A. Munchs fædrene slegt. Ved E. A. Thomle 46-67
  5. Ætten Paus’ stamfædre ved aar 1600. Presbyterologiske notitser vedkommende Borgesyssel og Telemarken. Ved S. H. Finne-Grønn 68- 80
  6. Familien Essendrop i Norge. Ved E. A. Thomle (forts.) 81-105
  7. Optegnelser af biskop Jens Nielsens tjener, senere sogneprest til Aas hr. Bernt Jacobsen. Ved S. H. Finne-Grønn 106-120
  8. General F. W. B. Stabell’s autobiografi. Meddelt af fhv. bureauchef Wilhelm Lassen 121-144
  9. «Jomfru Adelus» og hendes ægtefæller. Slegten Thue af Christianssand. Ved S. H. Finne-Grønn 145-160
10. En adelig æt fra middelalderen. Slegten Winther paa Eker. Ved bankcontrollør Otto Winther (forts.) 161-181
11. Frits Thaulow. Af Rolf Thommessen 182-187
12. Familierne Treschow og Wiel. Deres indbyrdes forbindelse og de første generationer. Ved S. H. Finne-Grønn 188-206
13. Familien Essendrop i Norge. Ved E. A. Thomle (slutn.) 207-220
14. Trøgstadpresten hr. Niels Muus’ optegnelser. En slegtebog fra 1600-tallet. [Herunder prestefamilien Romedal s. 250- 256.] Ved S. H. Finne-Grønn 221-256
15. En adelig æt fra middelalderen. Slegten Winther paa Eker. Ved bankcontrollør Otto Winther (slutn.) 257-271
16. Kjøbmand Peter Bull’s optegnelser. Et handelshus i Fredriksstad 1770-1800. Meddelt ved S. H. Finne-Grønn 272-313
17. Lidt om familien Glad i Norge. Af E. A. Thomle 314-328
18. Sorenskriver Krog i Orkedalen. Breve til hans slægt i Danmark. Ved C. Klitgaard, Aalborg 329-346
19. Jørgen v. Ansbach, Engel Jensen og slegten Klouman. Oplysninger om gamle Skiensfamilier med jordegods i Hardanger. Ved S. H. Finne-Grønn 347-383
20. Vetrlide–Winther. Af professor dr. Yngvar Nielsen 384-385
21. Rettelser og tilføielser. Ved Red. 386-387
22. Register. Ved Red. 388-399
   
Innhold i bind II (1920)  
  1. Om slægtskabet mellem nogle norske familier at navnet Juell [Juel.] Ved E. A. Thomle 1-15
  2. Nedstammner den nulevende Christianiaslegt Bergh fra Oslobispen Frantz Berg? Om paalideligheden af «Lagmand Berghs Vaabenbog». Ved S. H. Finne-Grønn 16-34
  3. Prestebillederne i Hovs kirke paa Totn og i Vangs kirke paa Hedmarken. To malede series pastorum fra 2den halvdel af det 17de aarhundrede. Ved universitetsstipendiat Oluf Kolsrud 35-68
  4. Arild Olufssøn. (Et supplement). Ved S. H. Finne-Grønn 68
  5. Fra Skiens ældste skifteprotokoller. Uddrag af alle indførte skifter fra 1666 af. Ved S. H. Finne-Grønn 69-104
    Fortsat 323-342
    Fortsat 373-390
  6. Hr. Fredrik Nannestad og hans 2de hustruer. Ved E. A. Thomle 105-112
  7. Presteslegten Post i Telemarken. Ved S. H. Finne-Grønn 112-122
  8. Viljam Olsvig: «Ludvig Holbergs unge dage» eller Literaturhistorisk vinke- skriveri. Ved artillerikaptein Chr. M. Munthe 123-160
  9. Uddrag af Gloppens kirkebøger. Ved E. A. Thomle 161-220
10. Slegten Arbo’s stamfar. Ved S. H. Finne-Grønn 220
11. Optegnelser om familien Rosing. Ved E. A. Thomle 221-237
12. Familierne Blichfeldt og Bentzon. Slegtebogsoptegnelser ved S. H. Finne-Grønn 237-245
13. Familien Holter i Drammen. Breve til Iver Holter fra hans mor 1798 og 1799. Ved direktør Wilhelm Holter 246-260
14. Oplysninger om familier i Oslo og det gamle Christiania. Ved S. H. Finne-Grønn 260-308
  1. Lagmand Dyre Sevaldsens slegt og ætten Gyldenaar 260-266
    2. Slotspresten hr. Peder Morsings familie 266-267
    3. Om slegten Mule 207-273
    4. Familien Funtin 273-274
    5. Slegten Dop 274-270
    6. «Kari Bondekone». Familien Egers og bankierfamilien Heftyes fælles stammor 279-287
    7. Byskriver Mogens Lauritzsens to hustruer 287-288
    8. Niels Jørgensen, borger i Oslo 288
    9. Slotspresten hr. Søfren Rasmussen [Frendesonius] 289-291
  10. Erik Jacobsen, raadmand i Oslo 291-292
  11. Simon Nielsen, slotsskriver paa Akershus 1572 292
  12. Antonius Trulsen, raadmand i Oslo 293
  13. Jacob Jensen, borgermester 293-294
  14. Rasmus Hansen, raadmand 294
  15. Slegten Valeur 295
  16. Raadmand Lauritz Hansen og Christianias ældste raadhus 295-298
  17. Slegten Trane [Thrane] 298-302
  18. Raadmand Morten Lauritzsen [Ugle] og hans slegt 302-305
  19. Lagmand Peder Jørgensen 305-307
  20. Familien Bonsach 307-308
15. Nogle oplysninger om amtmand Nils Sørenssøn Adelers børn. Ved E. A. Thomle 309-322
16. Rikard Nordraak. Et brev fra hans sidste levedage. Ved fru Ellen Schnitler, f. Bull 343-344
17. Uddrag af mandtallet i Norge 1701. Ved E. A. Thomle 345-372
18. Familien Tyrholm i Drammen. Optegnelser i en gammel bibel. Ved E. A. Thomle 391-395
19. Presbyterologiske optegnelser vedkommende prestegjeldene Aamot og Vardal. Ved S. H. Finne-Grønn 396-410
20. Guldsmed i Bergen Jens Kahrs’ skifte og hans børn. Ved fru Thora Sollied f. Kahrs 410-429
21. Rettelser og tilføielser. Ved Red. 429-430
22. Register. Ved Red. 431-443
     
Innhold i bind III (1926)  
  1. Familien van Kervel samt genealogiske oplysninger om de ældste led av slegten Isaachsen. Ved S. H. Finne-Grønn 1-15
  2. Af raadmand Jan Wessels bibel. Ved E. A. Thomle 16-23
  3. Oplysninger om familier i Oslo og det gamle Christiania. Ved S. H. Finne-Grønn (forts.) 23-53
21. Præsident Johan Drøge 23-24
  22. Præsident Peter Falch og byens fontæne 24-28
  23. Slegten Glad – Wulfsberg, Morgenstierne 28-37
  24. Hr. Niels Olufsen til Oslo domkirke 38-40
  25. Historien om en tomt – Familien Ruus 40-44
  26. Hellesen – Bertelsen 44-53
  4. Lidt om P. Chr. Asbjørnsens fædrene og mødrene slegt. Ved E. A. Thomle 54-75
  5. Mandtal for Christianias forstæder 1683. Ved S. H. Finne-Grønn 75-88
  6. Litt om assessor Anders Simonsen, hans hustru, deres børn og deres slegt. Ved E. A. Thomle 89-116
  7. Kilderegister til norsk slegtshistorie. Ved C. M. Munthe 117-187
  8. Om slegterne Thorne og Tyrholm. Borgerrepræsentant paa Bragernes, skibsreder Lars Israels’ optegnelser. Ved S. H. Finne-Grønn 188-205
  9. Familien Clauson. Av advokat Arthur Skjelderup 205-207
10. Oplysninger om familier i Oslo og det gamle Christiania. Ved S. H. Finne Grønn (forts.) 207-231
27. Stiftsprovst Thomas Laugesens slegt 207-210
  28. Lidt om raadmand Tullins slegt 210-212
  29. Om slegten Muus 213-218
  30. Om slegten Ankers herkomst 218-221
  31. Familien Holter 221-226
  32. Et brev fra P. A. Munch 226-228
  33. Lidt om slegten Leegaard 228-229
  34. Bokbinder Philip Philipsens endeligt 229-231
11. Tidsskriftet for Sogn. Ved Red. 231-232
12. Jon Hafthoressøns barn. Av politimester Hans Fleischer 233-243
13. Oplysninger om familier i Oslo og det gamle Christiania. Ved S. H. Finne-Grønn (forts.) 243-261
35. Gyldenaar og Eschildsønnerne 243-247
  36. Raadmand Mads Trulsen og prokurator Hans Povlsen 247-250
  37. Lidt om slegten Kold (Cold) 250-256
  38. Den yngre Christianiaslegt Gjerdrum 256-258
  39. Tillæg til foregaaende nummere [nr. 5, 23, 29, 30, 33] 258-259
  40. Præsident Lauritz Jacobsen. – Lagmand Lauritz Jacobsen 259-261
14. Vore fælles ahner. En plan for en artikelserie og en prøve paa planens gjennemførelse. Ved C. M. Munthe 261-412
15. Oplysninger om familier i Oslo og det gamle Chrisliania. Ved S. H. Finne-Grønn (forts.) 413-426
41. Slegten Kold (Cold), et tillæg. Slegten Hummer [nr. 37] 413-420
  42. Stiftamtsskriver Claus Hansen 420-423
  43. Raadmand Peder Johansen Heide 423-426
16. Hvorfra stammer slegten Hagerup? Borgermester Adrian Rockertsens slegt av Trondhjem. Ved S. H. Finne-Grønn 426-438
17. Vore fælles ahner. Supplements og rettelser. Ved C. M. Munthe 438-446
18. Maleren Jacob Coningh. Ved S. H Finne-Grønn 446-448
19. Genealogisk litteratur i 1925 448-449
20. Rettelser og tilføielser 449
21. Register til bind III 451-467

Bearbeidet og tilrettelagt av Randi Rostrup, sist oppdatert 20. desember 2006