Tilbake

http://odin.dep.no/fin/norsk/skatter_avgifter/avgifter/006031-260002/index-dok000-b-n-a.html

Ovenstående adresse er ikke virksom lenger, men nedenstående tabell ble tatt derfra vinteren 2004:

Tabell 1: Provenyanslag for avgifter 2003. Mill. kroner

Avgiftskategori Forslag St.prp. nr. 1 (2002-2003) Vedtak Budsjett-innst. S. nr. 1 (2002-2003)
Tollinntekter    
Toll 1 488 1 488
Auksjonsinntekter fra tollkvoter 12 12
Merverdiavgift    
Merverdiavgift og avgift på investeringer mv. 132 900 132 900
Alkohol    
Produktavgift på brennevin og vin mv. 4 873 4 773
Produktavgift på øl 3 666 3 666
Tobakk    
Avgift for tobakkvarer 7 474 7 474
Motorvogner    
Engangsavgift på motorvogner mv. 12 943 12 943
Årsavgift 5 823 5 743
Vektårsavgift 327 327
Omregistreringsavgift 1 655 1 655
Avgift på bensin 8 737 8 737
Avgift på mineralolje til fremdrift av motorvogn (autodieselavgift) 3 895 3 895
Båter    
Avgift på båtmotorer 125 125
Elektrisk kraft    
Forbruksavgift på elektrisk kraft 6 868 6 868
Mineralolje    
Avgift på mineralolje (grunnavgift fyringsolje 800 800
Avgift på smøreolje mv. 84 84
Mineralske produkter    
CO2-avgift 3 632 3 632
Svovelavgift 86 86
Sluttbehandling av avfall    
Avgift på sluttbehandling av avfall 560 560
Avgift på helse- og miljøskadelige kjemikalier    
Avgift på trikloreten (TRI) 4 4
Avgift på tetrakloreten (PER) 2 2
Miljøavgift på klimagasser    
Avgift på hydrofluorkarboner og perfluorkarboner 90 90
Sjokolade- og sukkervarer    
Avgift på sjokolade og sukkervarer 879 879
Alkoholfrie drikkevarer    
Produktavgift på alkoholfrie drikkevarer 979 979
Sukker    
Avgift på sukker mv. 220 220
Avgifter på drikkevareemballasje    
Grunnavgift på engangsemballasje 421 421
Miljøavgift på kartong 17 17
Miljøavgift på plast 32 32
Miljøavgift på metall 91 91
Miljøavgift på glass 44 44
Dokumentavgift    
Dokumentavgift 3 369 3 369
Telesektoren    
Avgifter i telesektoren 114 114